Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. – povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší

dne 1. prosince 2012 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon), který nabyl  účinnosti dne 1. září 2012.

V souvislosti s touto změnou legislativy v oblasti ochrany ovzduší dochází k celé řadě změn pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší. Nový zákon o ochraně ovzduší, zavádí některé nové povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, mimo jiné povinnost v určitých případech požádat o povolení provozu zdroje podle tohoto zákona.

Tato povinnost se netýká pouze nových zdrojů, ale i celé řady stávajících!

Zdroje znečišťování, které nemají povolení provozu vyřízené dle původní legislativy (zákon č. 86/2002 Sb.) musí nové povolení provozu mít vyřízeno do jednoho roku od platnosti zákona tedy do 1. 9. 2013.

Zdroje, které mají platné povolení dle původní legislativy (zákon č. 86/2002 Sb.)  a toho povolení není pouze v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle nového zákona o ovzduší musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1.9.2014.

Součástí Žádosti o povolení je i Provozní řád zdroje, pokud je dle přílohy č. 2 k zákonu vyžadován.

Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 zákona . Podle § 11 odst. 8 zákona předloží žadatel k řízení o vydání závazného stanoviska krajského úřadu k umístění, stavbě nebo změně stavby zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou. Tento odborný posudek je však vyžadován také pro k žádosti o dodatečné vydání povolení provozu stacionárního zdroje podle § 41 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší. (Viz stanovisko MŽP.)

Pokud budete mít zájem o spolupráci (nejen) v této oblasti, případně pokud si nejste jisti, která z výše uvedených variant se týká Vašeho zdroje znečišťování, neváhejte nás kontaktovat. Jsme držitelé autorizace.

http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo