Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat podle Zákoníku práce pro zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Pod pojmem pracovní prostředí je zahrnuto pracoviště, komunikace nebo-li přístup na pracoviště, sociální zařízení (zázemí), faktory pracovního prostředí. Pracoviště je vybaveno stavebními konstrukcemi nebo stavbou, strojním a technologickým zařízením, nábytkem, rozvody energií a ostatním pomocným zařízením. Toto vše ovlivňuje prostředí zaměstnance a samotného zaměstnance, který v něm vykonává požadovanou práci a tráví zde třetinu svého produktivního věku.

V dnešní době není problém koupit jakoukoliv moderní technologii, zahájit výrobu jakéhokoliv produktu, problém je v kvalifikaci a angažovanosti zaměstnanců podílet se aktivně na vytváření zdravého pracovního prostředí, na kvalitě a rozvoji produktu.

Zatímco předchozí období lidstva byly pojmenovány po materiálech, které jednotlivá období znamenaly, nyní vstupujeme do období skutečně lidského věku (Human Age).

Zaměstnanci proto nemohou být chápání jako pouhé nástroje k výkonu práce.

Podle našich zkušeností z výrobních podniků jsou některé provozovny, které skutečně vypadají jako z devatenáctého století. Zaměstnanci pracují bez kvalifikace, bez zaškolení, chybí základní nastavení systému bezpečnosti práce, nemají k dispozici žádné ochranné prostředky, neznají rizika na pracovišti, nadřízený s nimi prakticky nekomunikuje, o uspořádání pracoviště se prakticky nedá hovořit.

Pracovní prostředí podle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, by mělo vytvářet takové podmínky k práci, kdy se zaměstnanec může plně soustředit na výkon práce. Tudíž má všechny dostupné informace, podklady, strojní a technologické zařízení provozuschopné, funkční, bezpečné, umí bezpečně nastavit, spustit a ovládat výrobní operaci, používá vhodné pracovní ochranné prostředky, podle svých potřeb si může zvolit bezpečnostní přestávku v práci, má na svém pracovišti dostatek prostoru pro materiál, výrobky i ostatní pracovní pomůcky, a pracoviště splňuje další nezbytné atributy.

Nedílnou součástí vhodného pracovního prostředí by mělo být takové uspořádání pracoviště, kde nemůže dojít ke vzájemnému ovlivňování nebo dokonce ohrožení zaměstnanců, např. při manipulačních pracích. Toho lze dosáhnout udržováním přehlednosti, dostatečné volné kapacity komunikací, bezpečnostním značením, opakovaným školením zaměstnanců.

Nejčastější zjištěné nedostatky v této oblasti jsou zejména chaos a nepořádek, které na pracovištích panují a jsou bohužel i součástí firemní kultury některých zaměstnavatelů.

Pracovní prostředí by mělo zaměstnance motivovat k dosahování požadovaných výkonů. Firmy jsou schopné vymyslet úspěšný podnikatelský plán, ale nejsou zdravé. Zajímá je CO, ale neříkají JAK a ČÍM, nezajímá je proveditelnost prostřednictvím zaměstnanců a udržitelnost prostřednictvím údržby výrobních prostředků.

Zaměstnavatelé by měli věnovat více invence a kreativity do tvorby pracovního prostředí, rozhodně se jim to vrátí, ať již v podobě loajality zaměstnanců, tak vyšší produktivitou.

Publikováno dne 20.4.2011

http://www.preventcom.cz/blog/wp-content/themes/presstwo