ochrana-ovzdusi

 

 

 

 

 

 

Ekologie

Zajistíme pro vás:

Ochrana ovzduší

 • posouzení stavu v oblasti ochrany ovzduší
 • identifikaci a kategorizaci zdrojů
 • zavedení a provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
 • vyhodnocení souhrnné provozní evidence a zajištění ohlašovací povinnosti, zpracování oznámení o poplatcích (ISPOP)
 • zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování odborných posudků pro vydání povolení k umístění a stavbě nových zdrojů znečišťování ovzduší, ke změně stávajících zdrojů a při dalších činnostech specifikovaných zákonem, vlastní autorizovanou osobou – autorizace
 • zajištění souhlasů orgánů veřejné správy k povolení zdrojů znečišťování ovzduší, (Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.)

Ochrana vod

 • posouzení stavu v oblasti nakládání s vodami,
 • zajištění povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod, odběr podzemních a povrchových vod, atd.)
 • vypracování plánů opatření pro případ havárie (havarijních plánů)
 • zpracování poplatků za odběry podzemních a povrchových vod a vypouštění vod do vod povrchových (ISPOP)

Odpadové hospodářství

 • posouzení stavu v oblasti odpadového hospodářství,
 • zavedení systému evidence odpadů
 • vedení průběžné evidence odpadů v programu EVI
 • optimalizace – návrh vhodných shromažďovacích prostředků a sběrných míst
 • zajištění výkonu funkce odpadového hospodáře
 • zpracování ohlašovací povinnosti podle platných právních předpisů zpracování ročních a statistických výkazů (ISPOP, ČSÚ)
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • zpracování žádostí orgánům veřejné správy (žádost o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, upuštění od odděleného shromažďování odpadů, provozování zařízení pro využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů)
 • zpracování provozních řádů zařízení
 • zpracování plánu odpadového hospodářství

Další služby

 • vyhodnocení rizika ekologické újmy
 • výkon funkce odborně způsobilé osoby, školení zaměstnanců firmy, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi
 • zpracování pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi, projednání s orgány hygienické služby
 • audit z hlediska posouzení situace ve společnosti, porovnání s legislativními požadavky a identifikování případných nedostatků
 • zastupování klienta při jednáních s orgány veřejné správy, včetně kontrolních orgánů
 • pravidelné kontroly provozu společnosti se stanovenou četnosti
 • vedení evidencí a zpracování povinných hlášení orgánům veřejné správy, včetně IRZ (integrovaný registr znečištění)
 • vyhotovení dokumentace v dotčených složkách životního prostředí (odpadové a vodní hospodářství, ochrana ovzduší, prevence závažných havárií, atd.) včetně jejího schválení příslušnými orgány státní správy
http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo