- náklady a ztráty způsobené pracovními úrazy a nemocemi z povolání
- vybavení vlastního zaměstnance, na literatuře, kurzech, výpočetní technice, daních a pojistném, atd …
- čas a pokuty věnované státním dozorovým orgánům
- efektivním a účinným systémem vhodným pro vaše podnikání a zájmy

… u jedné menší firmičky

Uzavřeli jsme novou smlouvu o poradenské činnosti. Jednalo se o malou rodinnou firmu. Poctivci, kteří chtějí mít v pořádku i bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Zákony nezmírňují povinnosti malým firmám, musí je mít splněny stejně tak jako střední či velké firmy. A tak se snažíme jít s cenou na velmi rozumnou míru a dohadujeme „individuální“ pravidla. Při zpracování vstupního auditu jsme byli velmi překvapeni. Revizní technik jim dělal revize i 4 x častěji, než je nutné a to nejen podle normy ČSN. Za rok tak firma zaplatila na revizích jediné prodlužovačky, která ležela za skříní, 220,-Kč a podobně je to bylo i u ostatních spotřebičů.
Nastavením správného režimu jsme této malé firmě ušetřili nemalé prostředky.v

… poptávka, která sice nevyšla, i tak máme dobrý pocit

Obrátil se na nás starosta obce, která jako investor prováděla rekonstrukci budovy místní školy. Stavební firma, která měla tyto práce provádět, je upozornila, že musí zajistit koordinátora ve stavebnictví a hned jim předala kontakt na svého známého koordinátora.

Práce měly být zahájeny již za týden, takže pro to, aby koordinátor zahájil svoji práci, bylo již velmi pozdě. Přípravné práce proběhly bez něj, oznámení o předání staveniště nebylo ohlášeno Oblastnímu inspektorátu práce, nebyly k dispozici technologické postupy ani rizika vyplývající z prací.

Když jsme však s panem starostou probírali rozsah prací, počet firem na staveništi, délku prováděných prací a další podrobnosti, dospěli jsme i k tomu, že stavební povolení pro tuto stavbu bylo vydáno před 1. 1. 2007 a že se jich tudíž povinnost zajistit na stavbě koordinátora ve stavebnictví vůbec netýká. Navíc rozsah stavebních úprav nesplňoval povinnost investorovi koordinátora zajistit.

Obec ušetřila nemalé prostředky za práci koordinátora, který v tomto případě vůbec nebyl potřeba. A „kamarád – koordinátor“ dotyčné stavební firmy přišel o dohazovanou práci.

http://www.preventcom.cz/wp-content/themes/presstwo